مرمریت سیمکان رابشناسید مرمریت سیمکان رابشناسید سنگ مرمریت سیمکان دارای زمینه زیتونی رنگاست و عمدتا در ۲ سورت زیتونی کم رنگ و زیتونی پر رنگ دسته بندی و در بازار

مرمریت کاشمر را بشناسید مرمریت کاشمر را بشناسید مرمریت کاشمردر ابعاد مختلف فراوری می شود .سنگ مرمریت کاشمر ازسنگ های مرمریت های سفید می باشد و به دلیل رنگ خاص

X
با ما تماس بگیرید