سنگبری امام حسین(ع) درباره سنگبری امام حسین(ع): :پیام مدیرعامل توسعه صنعت و اقتصاد یک کشور یکی از مهمترین عواملی است که میتواند رابطه اقتصادی آن کشور با سایر کشورهای جهان

X
با ما تماس بگیرید