سنگ عباس آباد در ساختمان

سنگ عباس آباد در ساختمان

بررسی سنگ عباس آباد

مقدمه

در این مقاله قصد داریم کلیه کاربرد ها و ویژگی های یک سنگ ساختمانی را برشمریم. با ما همراه باشید.

معرفی

سنگ یک ماده طبیعی است که از معادن استخراج می شود و در ساخت و ساز کاربرد دارد. از دوران پیش از تاریخ سنگ برای

ساخت اجزای مختلف ساختمانها مانند پی ها، دیوارها، درگاه ها، کف ها، سقف ها و ... استفاده می شده است.

کاربرد

این ماده برای ساخت پلها، سدها و ...کاربرد داشته است.سنگ عباس آباد سنگ هایی که برای ساخت و سازهها استفاده می شوند به نام سنگهای ساختمانی شناخته

می شوند.

سنگ ها بهتدریج کاربری خود به عنوان مصالح ساختمانی را به دلایل زیر از دست می دهند:

 

1 .ساختمان های مهم امروزی از فوالد و بتن مسلح ساخته میشوند، زیرا این مصالح سبکتر، قویتر و بادوامتر هستند.

2 .مقاومت سازههای ساخته شده از سنگ را نمیتوان به صورت منطقی و مانند ساختمانهای ساخته شده از فوالد و بتن

مسلح تحلیل کرد.سنگ عباس آباد

3 .امروزه مصالح مناسبتر، بادوامتر و با اجرای راحتتر در دسترس قرار دارند.

4 .سنگ در دشتها ارزان نیست و بهطور معمول آنچنان در دسترس نمی باشد.

5 .شکل دادن به سنگها زمانبر است و باعث میشوند که سرعت ساخت و ساز پایین بیاید.پ

سنگ عباس آباد

سنگها معموالً در موارد زیر به کار برده می شوند:

1 .به صورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای

فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

2 .به صورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.

3 .به صورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستونها، پایههای پلها و سدها و ... استفاده

می شود.

4 .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

5 .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

6 .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.سنگ عباس آباد

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code