سنگ تراورتن عباس آباد

شاخه‌ها

محصولات ویژه

محصولات بازدید شده

 

سنگ تراورتن عباس آباد

نویسنده : اخبار و مقالات

راه های اتصال سنگ تراورتن عباس آباد  پلاک  بر روی نما

سنگ تراورتن عباس آباد

با توجه به عدم چسبندگی کامل سنگ و دوغاب پشت آن به خاطر سطح صاف پشت سنگهای پلاک این امکان

وجود دارد

که پس از گذشـــت چندین مدت پس از اجرای ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محیط از منافذ

موجود سـطح سـنگ و بندهای مابین آنها و با یخ زدن آب در آن سـنگ ها در جای خود به اصـطلاح لق شـده

وپس از مدتی در رفته و از محل خود به بیرون بیافتند.

روشهای اتصال و محکم کردن سنگ تراورتن عباس آباد پلاک بر روی نما

سنگ تراورتن عباس آباد  جز مواد و عناصری که اجزا اصلی مصالح ساختمان را تشکیل میدهد .

سنگ در ساختمان به صورتهای

مختلف مورد ا ستفاده قرار میگیرد, برای اجرای سنگ  در نمای ساختمان عمدتا سنگ به ضخامت مورد نظر از

۵,١ تا ۵,٢ سانت وگاهی مواقع بضخامت بیشتر از ۵,٢ ویا کمتر از ۵,١ سانت بنا به مورد استفاده در کارگا ه های

سـنگبری بریدهو سـطح نمای آن در اکثر موارد صـیقل داده شـده ودر ابعاد وعرضـهای معمولا ٢٠ تا ۴٠ سـانتی

متربرش داده که جهت استفاده به نام سنگ پلاک وارد کارگاه میگردد.

نحوه اجرای سنگ تراورتن عباس آباد پلاک در دیوار

نحوه اجرا بدین صورت میبا شد که ابتدا سنگ در اندازه مورد نظر بتو سط قلابی از میلگرد معمولا نمره ۶ که به

حالت نیم دایره خم داده شده در محل خود به صورت شاقول وتراز قرار گرفته و سپس فاصله بین سنگ ودیوار

که حداقل ٢ سانت وحداکثر ٣ سانت باید باشدبه وسیله دوغاب ماسه وسیمان بعیار سیمان ۴٠٠ کیلوگرم در متر

مکعب پر میگردد. که با خ شک شدن دوغاب و ایجاد چ سبندگی بین سنگ و دوغاب ودیوار, سنگ در محل

خود ثابت قرار میگیردوبه همین ترتیب سنگهای پلاک رگ به رگ روی هم قرار میگیرند.

ولی با توجه به عدم چ سبندگی کامل سنگ ودوغاب پ شت آن به خاطر سطح صاف پ شت سنگهای پلاک این

امکان وجود دارد که پس از گذشـــت چندین مدت پس از اجرای ســـنگ با نفوذ آب باران ورطوبت محیط از

منافذ موجود ســطح ســنگ و بندهای مابین آنها و با یخ زدن آب در آن ســنگ ها در جای خود به اصــطلاح لق

شده وپس از مدتی در رفته و از محل خود به بیرون بیافتند که این امر ممکن است بر اثر سقوط سنگ از ارتفاع

ایجاد خسارات مالی وجانی بوجود آورد.

به همین خاطر جهت جلوگیری از این عارضه تمهیداتی در سنگ کاری در نظر میگیرند که به قرار زیرمی باشد.

الف- اسکوپ مهار سنگ بوسیله سیم گالوانیزه

در این روش ،قبل از اجرای سنگ پلاک شیاری در دو لبه سنگ (روبروی هم)به و سیله د ستگاه فرز ایجاد می

نمایندو پس از آن سیم گالوانیزه به قطر معمولا ١ میلیمتر را به صورت ضربدری و محکم به نحوی که سیم شل

نباشد از شیارهای مذکور رد کرده و دو انتهای آنرا به هم میبندند.

وبرای اینکه هنگام دوغاب ریزی سیم به پشت

سنگ نچسبد تکه سنگ کوچکی به ضخامت ١ تا ٢ سانت را زیر سیم قرار داده و فاصله ایجاد شده باعث قرار

گرفتن سیم درون دوغاب شده وبدین صورت گیرداری بین سنگ پلاک و دوغاب به صورت کامل به وجود

می آید.باید توجه نمود که سیم مورد استفاده حتما از جنس ضد زنگ باشد تا مرور زمان نپوسیده واز بین نرود.

ب-مهار سنگ بوسیله چنگک اسکوپ

در اینجا از قلابی کوچک که از جنس فولاد ضد زنگ میباشد استفاده مینمائیم که به آن چنگک اسکوپ میگو

یند.

این روش بدین صورت می باشد که شیاری در دو لبه بالا و پائین سنگ پلاک ایجادنموده و پس از استقرار سنگ

در محل مورد نظر خود به هنگام دوغاب ریزی چنگک ا سکوپ را در شیار سنگ به طریقه ن شان داده شده در

دتایل ٢ قرار داده و دوغاب ریزی را انجام میدهیم و در رگ بعدی ناخن خم شده به سمت بالای چنگک را در

شیار پائین سنگ قرار داده و بدین صورت گیرداری سنگ پلاک در محل خود کامل می شود.

د- مهار سنگ توسط چسباندن تکه سنگ به پشت سنگ پلاک

این روش که ب سیار آ سان و کم هزینه میبا شد در موارد نادری ا ستفاده می شود ولی در صورت عدم د ستر سی به

ســیم اســکوپ و یا چنگک با این روش میتوان گیرداری ســنگ رابه نحو قابل قبولی ایجاد نمود.

در این روش با

چسباندن چند تکه سنگ به پشت سنگ پلاک بوسیله چسب سنگ گیرداری بین سنگ پلاک ودوغاب به نحو

خوبی ایجاد میگردد.

تکه ســـنگها میتوانند در ابعاد حدودی ۴ ســـانتی متر وبه ضـــخامت خود ســـنگ پلاک

باشد(میتوان از خرده های خود سنگ پلاک استفاده نمود).ولی در کل ضخامت تکه سنگها نباید مانع از شاقولی

یا تراز کردن سنگ پلاک گردد.

ج- مهار سنگ پلاک بوسیله پیچ ورول پلاک

این روش پس از اجرای سـنگ کاری انجام میگرددوبدین صـورت می باشـد که به وسـیله دسـتگاه دریل در چند

نقطه سنگ پلاک سوراخی در آن ایجاد می گرددوسپس با جاگذاری رول پلاک در سوراخ سنگ ودیوار, سنگ

با ب ستن پیچ به دیوارپ شت آن مهار میگرددوجهت تثبیت بهتر سنگ از وا شر نیزاستفاده می شود. ونیزباید توجه

داشت که پیچ و واشر مورد استفاده از نوع ضد زنگ استفاده گردد تا از پوسیدگی آن در مرور زمان جلوگیری

شود.

سنگ عباس آباد

سنگها معموالً در موارد زیر به کار برده می شوند:

۱ .به صورت ماسه سنگ )سنگ شکسته( برای مسیرهای راهآهن، ساخت و ساز راه، آمادهسازی بتن سیمانی الزم برای

فونداسیونها، کف سازی، سنگهای مصنوعی و بتن سیمانی مسلح.

۲ .به صورت سنگ خردشده جایگزین ماسه می شود.

۳ .به صورت بلوک در ساخت و ساز ساختمانها، درگاهها، قوسها، دیوارها، ستونها، پایههای پلها و سدها و … استفاده

می شود.

۴ .به صورت بلوک و دال برای کارهای نمای ساختمان به کارمی رود که نیازمند فرآوری معماری خواهد بود.

۵ .به عنوان دالهای نازک برای بام ها و کف های ساختمان و روسازی راه ها استفاده می شود.

۶ .از سنگ های نفوذناپذیر به عنوان الیه های نفوذناپذیر در ساختمان ها استفاده می شود.سنگ عباس آباد

تراورتن عباس آباد

انواع سنگ تراورتن عباس آباد

خرید انواع سنگ تراورتن عباس آباد

فروش سنگ تراورتن عباس آباد

برچسب ها :  تراورتن عباس آباد   خرید تراورتن عباس آباد     برش تراورتن عباس آباد

X
با ما تماس بگیرید